fbpx Všeobecné pravidlá a podmienky používania internetového portálu Akébyty.sk | AkéByty.sk

Všeobecné pravidlá a podmienky používania internetového portálu Akébyty.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len "Podmienky" v príslušnom gramatickom tvare) podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom internetového portálu Akébyty.sk (ďalej len „Portál“) a návštevníkom a užívateľom, vznikajúceho pri prehliadaní obsahu Portálu.          

1.2 Návštevník, úžívateľ a prevádzkovateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito Podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka alebo užívateľa alebo prevádzkovateľa.

1.3 Prevádzkovateľom portálu Akébyty.sk  je Martin Kilársky, Bystrická cesta 197/44, Ružomberok.

1.4 Návštevníkom pre účely týchto všeobecných podmienok je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.akebyty.sk, alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.akebyty.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky. Návštevníkom pre účely týchto všeobecných podmienok je aj každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nezadáva inzerciu.                     

1.5 Užívateľom je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá zanechala svoju e-mailovú adresu pre účely vzájomnej komunikácie, registrovala sa a využíva Služby portálu Akébyty.sk (ďalej len "Služby").                                        

1.7 Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Prevádzkovateľ Portálu má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať, vrátane grafického dizajnu, grafiky, súborov, ich výberu a usporiadania. Akýkoľvek obsah stránok tohto portálu (predovšetkým pôdorysy bytov, fotky panelákov a pod.) nesmie byť bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa portálu akokoľvek zmenený, kopírovaný alebo iným spôsobom rozširovaný a to samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok na súkromné (nekomerčné účely) za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľa portálu.

II. Predaj 3D vizualizácií a technických nákresov

1.1 Všetky informácie týkajúce sa pôdorysov bytov (rozmery izieb, rozloha bytu, nosné a nenosné priečky), sú získané a prevzaté z verejne dostupnej literatúry a zdrojov (Katalóg vybraných reprezentantov bytových domov, Obnova bytových domov do roku 1970/po roku 1970, Zborník technických riešení typových objektov komplexnej bytovej výstavby, Atlas tepelných mostov, Zásahy do nosných konštrukcií panelových bytových domov, Bratislava - atlas sídlisk, originálne stavebné výkresy od správcov bytových domov, listy vlastníctva).

1.2 Užívateľ portálu si je vedomý, že panelová výstavba sa realizovala na základe určitých technických noriem a pravidiel. Zároveň si je vedomý, že vzhľadom na sériový charakter panelovej výstavby tieto normy a pravidlá neboli vždy dodržané. Tým pádom môže dôjsť k odlišnostiam oproti informáciam v 3D vizualizáciach a technických nákresoch. O týchto odlišnostiach si je nákupca vedomý.

III. Ochrana osobných údajov

Portál Akébyty.sk sa pri spracovaní údajov poskytnutých návštevníkmi riadi ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Návštevníkom zadané e-mailové adresy a mená nie sú k nahliadnutiu tretím stranám, pokiaľ na to návštevník nedá výslovný súhlas.
Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je dobrovoľné.
Súhlas so spracovaním prípadných osobných údajov poskytuje návštevník prevádzkovateľovi na dobu neurčitú.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 05. októbra 2017.