Všeobecné pravidlá a podmienky používania internetového portálu Akébyty.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len "Podmienky" v príslušnom gramatickom tvare) podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom internetového portálu Akébyty.sk (ďalej len „Portál“) a návštevníkom a užívateľom, vznikajúceho pri prehliadaní obsahu Portálu.                                                                       1.2 Návštevník, úžívateľ a prevádzkovateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito Podmienkami od okamihu nadobu-dnutia postavenia návštevníka alebo užívateľa alebo prevádzkovateľa.                                                                  1.3 Prevádzkovateľom portálu Akébyty.sk  je Martin Kilársky, Bystrická cesta 44, Ružomberok.                      1.4 Návštevníkom pre účely týchto všeobecných podmienok je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.akebyty.sk, alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.akebyty.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej interneto-vej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky. Návštevníkom pre účely týchto všeobecných podmienok je aj každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nezadáva inzerciu.                                                                             1.5 Užívateľom je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá zanechala svoju e-mailovú adresu pre účely vzájom- nej komunikácie, registrovala sa a využíva Služby portálu Akébyty.sk (ďalej len "Služby") v oblasti inzercie nehnute-ľností, alebo ktorá má umožnené publikovať obsah na Portáli.                                                                                1.6 Služby portálu Akébyty.sk (ďalej len „Služby“) – sú služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom portálu AkéByty.sk v oblasti inzercie nehnuteľností.                                                                                             1.7 Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo použí- vateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Prevádz-kovateľ Portálu má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo po- užívateľ pri využívaní služby používať, vrátane grafického dizajnu, grafiky, súborov, ich výberu a usporiadania. Akýkoľ-vek obsah stránok tohto portálu (predovšetkým pôdorysy bytov, fotky panelákov a pod.) nesmie byť bez pred-chádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa portálu akokoľvek zmenený, kopírovaný alebo iným spôsobom rozširovaný a to samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na šírenie ob- sahu týchto stránok na súkromné (nekomerčné účely) za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľa portálu.

1.8 Služby pre návštevníka a užívateľa, vrátane registrácie sú bezplatné. 

II. Pravidlá pre prezeranie internetovej stránky

2.1 Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického
zariadenia.
2.2 Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu
internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do
práv spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
2.3 Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie)
obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad
rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do
technického zariadenia ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden
obrazový a/alebo zvukový a/alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi
a/alebo iným návštevníkom a/alebo iným používateľom a/alebo tretím osobám.

III. Pravidlá publikovania obsahu

Užívateľ beriie na vedomie, že pri využívaní služieb poskytovaných portálom Akébyty.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

príspevkami porušovať autorské práva, alebo práva duševného vlastníctva;
propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, zľahčovať alebo ospravedlňovať takéto konanie;
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
odosielať príspevky s erotickým obsahom, propagovať detskú pornografiu;
otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.
Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby Portálu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Užívatelia majú striktne zakázané taktiež nasledovné aktivity: pokus prihlásiť sa na Portál ako iný užívateľ, poškodzovať ďalších užívateľov Portálu alebo iné osoby, poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno, propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

III. Inzeráty

Užívateľ môže na webstránke publikovať inzeráty v príslušných sekciách.
Publikovaním inzerátu Užívateľ súhlasí s pravidlami publikovania obsahu, so spracovaním osobných údajov a na zaradenie poskytnutého e-mailu na odber noviniek v zmysle týchto Pravidiel.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia odstrániť inzerát, ktorý akýmkoľvek spôsobom poruší tieto Pravidlá, alebo nesplní potrebné náležitosti (najmä dostatočný popis a kontaktné údaje), alebo svojím znením poruší ktorýkoľvek právny predpis SR, alebo bude zjavne nepravdivý, alebo Prevádzkovateľ nájde iný závažný dôvod na jeho odstránenie.
Užívateľ môže kedykoľvek písomne požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie inzerátu a ten sa zaväzuje tak urobiť najneskôr 48 hodín od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať číslo inzerátu alebo jeho URL adresu, e-mailovú adresu uvedenú v inzeráte a musí byť preukázané autorstvo žiadateľa inzerátu.

IV. Ochrana osobných údajov

Portál Akébyty.sk sa pri spracovaní údajov poskytnutých návštevníkmi riadi ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Návštevníkom zadané e-mailové adresy a mená nie sú k nahliadnutiu tretím stranám, pokiaľ na to návštevník nedá výslovný súhlas.
Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je dobrovoľné.
Súhlas so spracovaním prípadných osobných údajov poskytuje návštevník prevádzkovateľovi na dobu neurčitú.

V. Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 01. februára 2013.